Walk the streets – Auf der Straße

Mahajanga (Majunga), Madagascar/Madagaskar

The walk

Near/nahe Ampefy, Madagascar/Madagaskar