Tana view

Antananarivo, Madagaskar/Madagascar
Werbung

Tana view

Antananarivo, Madagascar/Madagaskar

Tana castle

Antananarivo, Madagascar/Madagaskar

Tana transport

Antananarivo, Madagascar/Madagaskar

Tana steps

Antananarivo, Madagascar/Madagaskar

Tana architecture

Antananarivo, Madagascar/Madagaskar

Antananarivo

Madagascar/Madagaskar

Tana morning

Antananarivo, Madagascar/Madagaskar

The hills of Antananarivo – Die Hügel von Antananarivo

Madagascar/Madagaskar

Southern Tana – Der Süden Tanas

Antananarivo, Madagascar/Madagaskar