Have a break

Madagascar/Madagaskar

Mahajanga port

Mahajanga, Madagascar/Madagaskar

Transit town – Durchfahrtsstadt

Madagascar/Madagaskar