The shipwreck at Antalaha beach – Das Schiffswrack am Strand von Antalaha

Antalaha, Madagascar/Madagaskar
Werbung