Small cup – Kleine Tasse

Lalibela, Ethiopia/Äthiopien
Werbung

Columns – Säulen

Lalibela, Ethiopia/Äthiopien

The window – Das Fenster

Lalibela, Ethiopia/Äthiopien

Detail

Lalibela, Ethiopia/Äthiopien

The priest – Der Priester

Lalibela, Ethiopia/Äthiopien

At the wall – An der Wand

Lalibela, Ethiopia/Äthiopien

Subterraneous architecture – Untergrund-Architektur

Lalibela, Ethiopia/Äthiopien

Lalibela underground

Lalibela, Ethiopia/Äthiopien

Refuge – Zuflucht

Lalibela, Ethiopia/Äthiopien