Lac Ravelobe


Ankarafantsika National Park, Madagascar/Madagaskar

Floating element


Lac Ravelobe, Madagascar/Madagaskar