Nature 9 – Natur 9

Tana morning

Antananarivo, Madagascar/Madagaskar